תקנון שימוש

אני מצהיר כי כל האמור בתקנון דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר יורקול ולשירותים הניתנים באמצעות האתרים הנ"ל (להלן: "אתר יורקול"):
1. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר יורקול, או באמצעות אתר יורקול (ולרבות ניוזלטר, SMS,) אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר יורקול הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
2 . יורקול אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר יורקול.
3 . אין יורקול אחראי לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר יורקול.
4 .כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר יורקול או מטעמו של אתר יורקול שייך באופן בלעדי ליורקול. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של יורקול, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר יורקול באמצעות הסכמים שונים בין יורקול לבין אותם צדדים.
5 . השימוש באתר יורקול מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר יורקול ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
6. תנאי שימוש למשתמשים בנתוני הבורסה (במידה ויתפרסמו באתר)
על מנת לקבל את נתוני הרכב קרנות הנאמנות ונתוני הבורסה לניירות ערך בתל-אביב באמצעות אתר יורקול (להלן: "המידע"), המשתמש מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
6.1 . ידוע למשתמש כי אין בפרסום המידע משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישה או מכירה של קרן נאמנות או ניירות ערך, ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטות השקעה.
בנתונים הפיננסים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתקבל באמצעות השירות אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע או מתקבל במסגרת השירות – הינו על אחריות המשתמש בלבד.
6.2 . ידוע למשתמש כי אין הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או יורקול אחראים לתוכן המידע ו/או לנכונותו. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש וייעשה על אחריותו בלבד והמשתמש מתחייב כי לא יבצע כל עסקה בהסתמך על המידע וידאג לוודא את נכונות המידע באמצעים אחרים.
6.3 . המשתמש מצהיר שידוע לו כי כל הזכויות במידע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר כאמור, שייכים לבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או הרשות לניירות ערך.
6.4 . המשתמש מצהיר שידוע לו כי הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר יורקול, נתונות ליורקול.
6.5 . מצהיר שידוע לו כי הגישה למידע ניתנת לו באופן אישי בלבד.
6.7. המשתמש מאשר ומתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או דו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד מתחייב המשתמש שלא לאפשר במחדל את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
6.8. ידוע למשתמש כי הנתונים אינם עדכניים ליום פרסום האתר.הנתונים הם צילום מצב בהתאם לפרסום האחרון ע"י הרשות לנירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
6.9. ידוע למשתמש כי האתר יכול להתקל בקושי להציג את כל הקרנות או את כל הניירות ערך אותם הוא מחזיק עקב קשיים או אי התאמות טכניות.האתר עושה כמיטב יכולתו לפרסם את כל הנתונים על הקרנות ללא אפליה או העדפה.
6.10. המשתמש ער לכך, כי למרות שהבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או יורקול פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע המועבר על ידם יהיה נכון ומדויק,וידוע למשתמש כי האתר נמצא בשלב הבטא(הניסוי) ולכן  אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו. 
6.11. בשים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכן את יורקול, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו, וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.
6.12. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או יורקול, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של אתר יורקול ו/או של עובדיו ו/או של הפועלים בשמו ומטעמו.
6.13. המשתמש מאשר כי התנאים המפורטים לעיל יחולו גם על עובדיו וכי הוא אחראי לכך שלא יופרו על ידם.
7. מדיניות הגנת הפרטיות
יורקול יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר יורקול או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר יורקול (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:
7.1 . לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר יורקול ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר יורקול.
7.2 . על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר יורקול ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר יורקול יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
7.2.1 .כתובת מגורים או כתובת אחרת;
7.2.2 . כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
7.2.3 . לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;
7.2.4 . לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש , ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר גלוב.
7.3 . לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר יורקול. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר יורקול בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
7.4 . אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר יורקול בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר יורקול לכתובת האלקטרונית  funder@funder.co.il  ואתר יורקול ישתדל להיענות לפנייה.
7.5 . אתר יורקול יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר יורקול. אתר יורקול שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
 
8. תקנון הוספת תגובות גולשים באתר יורקול ובפורומים
8.1 יורקול מאפשר לגולשים להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן- "התגובות"). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד.
8.2 המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. וכן אין לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שמפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
8.3. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על כל טענה לאחריותו של יורקול בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע..
8.4. יורקול אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתגובה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה.
8.5. המשתמש מאשר כי אין המידע המופיע בתגובות משמש תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית ויורקול אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל מכל סוג ואופן שהוא שיבוצע/לא יבוצע בהסתמך על תגובות הגולשים.
8.6. אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתתפים בתגובות הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי התגובות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק וכי המידע הוא אכן נכון.
8.7. אין להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
8.8. אין לכתוב מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק ליורקול ו/או למשתמשים אחרים.
8.9. אין להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין ובפרט את הוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או כל בורסה אחרת.
8.10. כתיבת תגובה מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר יורקול לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.
8.11. ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח תגובות כי יורקול וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום, למנוע את פרסום ההודעה ו/או להוציא כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של יורקול בלא כל מתן הודעה מראש.
8.12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה יורקול ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת ללא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש.
8.13. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח התגובות, מסכים בזה ומתחייב לשפות את יורקול בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.
8.14. באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי האתר הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית ליורקול בצירוף פירוט מלא. בנוסף המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן.
8.15. יורקול אינו אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים, ובנוסף הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) . מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.
8.16. יורקול נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאתה מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם
עם זאת, יורקול ממליצה לך לגבות את התכנים שאת מעלה ולשמור העתק מהם.
במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי יורקול), לא תחול כל אחריות על יורקול ואתה לא תהיי זכאיי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.
9. פורום וקובצות דיון
יורקול מעמידה לרשות הגולשים שירות קבוצות דיון, המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים אחרים. באתר קיימים שני סוגים של קבוצות דיון כאלה - טוקבקים ופורומים.
למנהל של פורום  יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של יורקול) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לפורום שהוא מנהל, וכן להרחיק ממנה משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו. אנא השמע להוראות אלה אך זכור, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו.
אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולש אחר בטוקבק ו/או בפורום לא תוכל לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר
כיצד משיגים אישור לניהול פורום? גולש שאינו מנהל פורום באתר מתחרה לאתר יורקול, רשאיי לבקש מיורקול היתר לנהל פורום.  יורקול תבחן כל בקשה בהתאם לצרכיה, אך אינה מתחייבת להיענות לה. יורקול רשאית לבטל היתר שניתן.
גולש אשר יקבל היתר לניהול פורום יעשה זאת מרצונו החופשי ובהתנדבות מלאה והוא לא יהיה זכאיי לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מיורקול ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין יורקול לאותו גולש.

10. השארת פרטים במסגרת שאלון
ידוע לגולש כי הנתונים המוקלדים על ידי המשתמש במסגרת מילוי השאלון המצוי באתרי יורקול ויורקול (להלן: "פרטי המשתמש") מועברים אל חברות מסחריות עם כל לחיצה על כל אחד מהמקשים שלח/אישור/המשך והמשתמש מביע בכל לחיצה כאמור את הסכמתו לכך.

 הגולש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים ומאשר בזאת לאתרים יורקול ויורקול להעבירם לחברות ו/או לכל גורם אחר, לרבות לצרכים שיווקיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מעת לעת. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

הגולש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.

11. אחריות צד שלישי/ספק

ידוע לגולש כי האתר לא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים שניתנים ו/או מוצעים על ידי צד שלישי ו/או ספק, להתקשרות בין משתמש לבין צד שלישי ו/או ספק, ולא יהיה אחראי לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי ו/או ספק.

12. אבטחת מידע
יורקול ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת יורקול אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך יורקול לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת יורקול.


13. דין וסמכות שיפוט
13.1 . על השימוש באתר יורקול יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
13.2 . מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר יורקול לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.


קראתי את תנאי השימוש בנתוני הבורסה, וכן את שאר תנאי השימוש באתר יורקול ויורקול ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.


 ת.ל.ח
כל הזכוית שמורות ליורקול בע"מ